CỨU TRỢ MIỀN TRUNG VIỆT NAM / HELP CENTRAL VIETNAM HURRICANE VICTIMS - VIDEO
Go Back

Đồng hương, Phật tử - Mỹ Quốc
- Tu Viện Vạn Phật Đảnh II ( Louisville KY )
- Chùa Phật Từ ( Saint Louis MO )
- Chùa Phật Giác ( Houston TX )


Video của nhóm từ thiện Phật giáo hỗ trợ nạn nhân bão lụt ở tỉnh Quảng Nams
Video from Buddhist Charity Team provides assistance to Landslide and Typhoon Victims in Quang Nam Province


Kính gửi đến bà con Xã Trà Leng, Trà Mai, Trà Vân, Huyện Nam Trà, Xã Đại Hồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam - MIỀN TRUNG - VIỆT NAM
Dear people, Tra Leng Commune, Tra Mai, Tra Van, Nam Tra District, Dai Hong Commune, Dai Loc District, Quang Nam Province - CENTRAL - VIETNAM

Ngày 04 tháng 11, 2020, Ni Sư Thích Nữ Như Thanh và Phật tử tịnh thất Hội Khánh, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, Việt Nam đã nhận $10,000.00 ở Mỹ từ Chùa Phật Tâm, Chùa Phật Giác và Phật tử vùng lân cận để giúp nạn nhân lủ lụt và sạt lở đất Miền Trung. Và Phật Tử chùa Quảng An tại Nha Trang, Việt Nam cùng phát tâm theo Ni Sư Như Thanh làm từ thiện tại những vùng như sau:
On November 4, 2020, Venerable Thich Nu Nhu Thanh and Buddhists at Hoi Khanh Monastery, Binh Thanh District, Saigon, Vietnam received $10,000.00 from the Buddhists of Phat Tam Temple, Phat Giac Temple, and other areas in America to help victims from landslides and typhoon disaster in Central Vietnam. And the Buddhists of Quang An Temple in Nha Trang, Vietnam devote to following Venerable Thich Nu Nhu Thanh to do charity work in the following areas:

1) Ngày 21 tháng 11, 2020 / On November 21, 2020
     a) tại Xã Trà Leng, Huyện Nam Trà My:
          - 8,000,000 VNĐ = $345.60 x 1 gia đình = $345.60 và 1 suất quà $500,000 VNĐ
          - $345.60 x 13 gia đình = $4,492.80

     a) at Tra Leng Commune, Nam Tra My District
          - 8 millions VND = $345.60 x 1 household = $345.60 and 1 gift set worth $500,000 VNĐ
          - $345.60 x 13 households = $4,492.80


     b) tại Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My:
          - 8,000,000 VNĐ = $345.60 x 1 gia đình = $345.60 và 1 suất quà $500,000 VNĐ
     b) at Tra Mai Commune, Nam Tra My District
          - 8 millions VND = $345.60 x 1 household = $345.60 and 1 gift set worth $500,000 VNĐ


     c) tại xã Trà Vân, Huyện Nam Trà My:
          - 8,000,000 VNĐ = $345.60 x 9 gia đình = $3110.40
          - và mỗi gia đình 1 suất quà $500,000 VNĐ

     c) at Tra Van Commune, Nam Tra My District
          - 8 millions VND = $345.60 x 9 household = $3110.40
          - and each household has 1 gift set worth 500,000 VND.


     Tổng cộng tiền mặt cho ngày 21-11-2020: $4,492.80 + $345.60 + $3110.40 = $7,948.80
     (Không bao gồm suất quà)
     Hộ trợ cho những gia đình nạn nhân có người chết trong bảo lụt để họ làm lại nhà mới.
     Total cash for 11-21-2020: $4,492.80 + $345.60 + $3110.40 = $7,948.80
     (not including the gift sets)
     The donations go to victims' families who have dead people during the typhoons for them to rebuild
     their houses.


2) Ngày 22 tháng 11, 2020 / On November 22, 2020
     a) tại xã Đại Hồng, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam
          - 210 suất quà, mỗi suất quà trị giá 400,000 VNĐ.
          - Mỗi suất quà gồm có: 1 cái mềm, quần áo, 1 bao gạo 10kg, 1 thùng mì gói, 1 chai xì dầu,
            1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, 1 ký đường, v.v...
          - Có 210 gia đình và mỗi gia đình nhận 1 suất quà và 100,000 VNĐ
     a) at Dai Hong Commune, Dai Loc District
          - 210 gift sets, each gift set worth 400,000 VND.
          - Each gift set includes: a blanket, clothes, 10kg of rice bag, a box of instant noodle, a bottle of soy
            ssauce, fish sauce, cooking oil, 1 kg of sugar, etc...
          - There were 210 families, and each family received 1 gift set and cash 100,000 VND


     210 suất quà = 400,000 VNĐ x 210 gia đình = 84,000,000 VNĐ = $3,628.76
     100,000 VNĐ cash x 210 gia đình = 21,000,000 VNĐ = $907.19

     210 gift sets = 400,000 VND x 210 families = 84,000,000 VND = $3,628.76
     100,000 VND cash x 210 families = 21,000,000 = $907.19


     Tổng cộng cho ngày 22-11-2020: $3,628.76 + $907.19 = $4,535.85
     Total for 11-22-2020: $3,628.76 + $907.19 = $4,535.85

     Tổng giá trị lớn của các khoản đóng góp là: $7,948.80 + $4,535.85 = $12,484.75
     Grand total value of the donations was: $7,948.80 + $4,535.85 = $12,484.75