CHÙA THIỆN TÂM Ở BÌNH THUẬN - 13/07/2023
THIỆN TÂM TEMPLE IN BÌNH THUẬN DISTRICT - 07/13/2023

Go Back

Chùa có khoảng 100 em mô côi.
This temple has about 100 orphans.
Tổng cộng / Total: 4,000,000 VND ($170 US dollar)

IMG_0362.jpgIMG_0364.jpgIMG_0366.jpgIMG_0368.jpgIMG_0372.jpgIMG_0373.jpgIMG_0374.jpgIMG_0376.jpgIMG_0380.jpgIMG_0382.jpgIMG_0383.jpgIMG_0384.jpgIMG_0388.jpgIMG_0394.jpgIMG_0396.jpgIMG_0397.jpgIMG_0398.jpgIMG_0399.jpgIMG_0400.jpgIMG_0401.jpgIMG_0402.jpgIMG_0403.jpgIMG_0404.jpgIMG_0405.jpgIMG_0406.jpgIMG_0407.jpgIMG_0408.jpgIMG_0409.jpgIMG_0410.jpgIMG_0411.jpgIMG_0413.jpgIMG_0420.jpgIMG_0422.jpgIMG_1001.jpgIMG_1002.jpgIMG_1004.jpgIMG_1005.jpgIMG_1007.jpgzIMG_0350.jpgzIMG_0352.jpgzIMG_0356.jpgzIMG_0357.jpgzIMG_0359.jpgzIMG_0361.jpgzIMG_0412.jpgzIMG_0414.jpgzIMG_0415.jpgzIMG_0416.jpgzIMG_0417.jpgzIMG_0418.jpgzIMG_0421.jpgzIMG_0424.jpgzIMG_0425.jpgzIMG_0430.jpgzIMG_0431.jpg