CHÙA THIỆN TÂM Ở BÌNH THUẬN - 25/07/2023
THIỆN TÂM TEMPLE IN BÌNH THUẬN DISTRICT - 07/25/2023

(Click on an image to enlarge the image)
Go Back

Chùa có khoảng 100 em mô côi.
5,000,000 VND: Tịnh tài;
4,100,000 VND: Quà cho các em;
2,000,000 VND: 9 Bảo mẫu.

This temple has about 100 orphans.
5,000,000 VND: cash donation;
4,100,000 VND: Packs of cookies and candies for children.
2,000,000 VND: for 9 caregivers

Tổng cộng / Total: 11,100,000 VND ($470 US dollar)

CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro