CHÙA THIỆN TÂM Ở BÌNH THUẬN - 14/08/2023
THIỆN TÂM TEMPLE IN BÌNH THUẬN DISTRICT - 08/14/2023

(Click on an image to enlarge the image)
Go Back

Chùa có khoảng 100 em mô côi.
20,000,000 VND: 1 tấn gạo, dầu ăn, xì dầu;
1,400,000 VND: 7 bảo mẫu;
2,900,000 VND: Bánh trung thu và sữa cho các em nhỏ.
1,000,000 VND: Sách vở, bút chì, viết mực.

This temple has about 100 orphans.
20,000,000 VND: 20 50kg bags of rice, cooking oil, soy sauce;
1,400,000 VND: for 7 caregivers;
2,900,000 VND: mooncakes and milk for children.
1,000,000 VND: Notebooks, pens, and pencils

Tổng cộng / Total: 25,300,000 VND ($1072 US dollar)

CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro