CHÙA LONG THỌ Ở HUẾ - 02/08/2023
LONG THỌ TEMPLE IN HUẾ CITY - 08/02/2023

(Click on an image to enlarge the image)
Go Back

Chùa có 104 trẻ em khuyết tật.
3,700,000 VND: Tịnh tài
6,900,000 VND: Tịnh vật gồm 104 phần quà bánh kẹo và vật phẩm cúng dường thực phẩm và vật dụng hằng ngày
6,500,000 VND: 104 bộ áo quần pháp phục
1,300,000: Bồi dưỡng 13 cô nuôi giữ cháu nhỏ

This temple has 104 disabled children.
3,700,000 VND: cash donation;
6,900,000 VND: 104 gifts of cookies and candy; dried food and necessities daily items
6,500,000 VND: 104 sets of temple clothes for children
1,300,000: 13 caregivers

Tổng cộng / Total: 18,400,000 VND ($780 US dollar)

CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro