TU VIỆN VIÊN QUANG Ở LONG THÀNH - 22/07/2023
VIÊN QUANG TEMPLE IN LONG THÀNH DISTRICT - 07/22/2023

Go Back

Tịnh tài: 2,000,000 VND; Tịnh vật: 500,000 VND (Quà, sách vở, và bút chì)
2,000,000 VND: Cash donation; 500,000 VND: Necessities items (Gifts, notebooks, and pencils).
Tổng cộng / Total: 2,500,000 VND ($106 US dollar)

IMG_0440.jpgIMG_0442.jpgIMG_0444.jpgIMG_0445.jpg