CHÙA LÂM QUANG Ở SÀI GÒN QUẬN 8 - 24/07/2023
LÂM QUANG TEMPLE IN SAIGON CITY AT 8TH DISTRICT - 07/24/2023

(Click on an image to enlarge the image)
Go Back

Chùa có trẻ em mồ côi và cụ già neo đơn.
2,000,000 VND: Tịnh tài
4,000,000 VND: Quà, sữa cho các em mồ côi; sữa và phong bì tiền mặt cho quý cụ già neo đơn;
và phong bì cho các cô chăm sóc.

This temple has orphans and elderly.
2,000,000 VND: Cash donation
4,000,000 VND: Packages of gifts and milk for orphans;
milk and envelopes of cash for elders, and envelopes of money for caregivers.

Tổng cộng / Total: 6,000,000 VND ($254 US dollar)

CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro