BỆNH VIỆN UNG BƯỚU II Ở THỦ ĐỨC - 17/08/2023
UNG BƯỚU II HOSPITAL (CANCER CENTER II) IN THỦ ĐỨC CITY - 08/17/2023

(Click on an image to enlarge the image)
Go Back

26,000,000 VND: 173 phong bì tiền mặt cho khoảng 173 em trong Khoa Nhi Đồng. Những em này thường bị bệnh ung thư máu, nhưng hơn 90% các em này chỉ sống được trong vòng 1 hoặc 2 năm.
26,000,000 VND: 173 cash envelopes for about 173 children in the Children's Department. These children often suffer from leukemia, but more than 90% of these children only live for 1 or 2 years.
Tổng cộng / Total: 26,000,000 VND ($1102 US dollar)

CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro