Lớp Phật Pháp Duy Thức Học

GO BACK TO BUDDHIST DHARMA CLASSES

LỚP PHẬT PHÁP - DUY THỨC HỌC
LỚP PHẬT PHÁP TRÊN MẠNG QUA ZOOM MỖI THỨ BẢY (7:15-8:15PM CST, HOUSTON TEXAS)
Email: thanlong68@gmail.com

  Duy Thức Học - Truyền Thừa của Duy Thức Tông 1
  Duy Thức Học - Truyền Thừa của Duy Thức Tông 2
 
  Duy Thức Học - Tâm Lý Học - Trừ Tâm Nghi mê tín Thầy Pháp 1 (07-03-2020)
  Duy Thức Học - Tâm Lý Học - Trừ Tâm Nghi mê tín Thầy Pháp 2 (28-03-2020)
  Duy Thức Học - Tâm Lý Học - Trừ Tâm Giải Đãi (25-04-2020)
  Duy Thức Học - Tâm Lý Học - Trị Tâm Sân Hận - Song Ngữ (27-12-2020)
  Duy Thức Học - Tâm Lý Học - Trừ Tâm Đố Kỵ và Khởi Từ Tâm - Song Ngữ (03-01-2021)
 
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 1 - Cẩn Tử Nghiệp (24-03-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 2 (31-03-2021)
 
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 1 - (02-05-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 2 (09-05-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 3 - Vì Sao Phát Bồ Đề Tâm (16-05-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 4 - (23-05-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 5 - (30-05-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 6 - (06-06-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 7 - (06-13-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 8 - (06-20-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 9 - (06-27-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 10 - (07-04-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 11 - Hiểu về 62 Tà Kiến - (07-11-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 12 - Hiểu về 62 Tà Kiến - (07-18-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 13 - Hiểu về 62 Tà Kiến - (08-01-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 14 - Hiểu về 62 Tà Kiến - (08-08-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 15 - Hiểu về 62 Tà Kiến - (08-15-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 16 - Hiểu về 62 Tà Kiến - (09-05-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 17 - (08-22-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 18 - (08-29-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 19 - (09-19-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 20 - (09-26-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 21 - (10-03-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 22 - (10-10-2020)
 
  Duy Thức Học - Sắc Pháp 1 - Hành Ấm (17-10-2020)
  Duy Thức Học - Sắc Pháp 2 - Hành Ấm (24-10-2020)
  Duy Thức Học - Sắc Pháp 3 - Hành Ấm (31-10-2020)
 
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 1 (14-11-2020)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 2 (21-11-2020)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 3 (28-11-2020)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 4 (05-12-2020)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 5 (12-12-2020)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 6 (19-12-2020)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 7 (09-01-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 8 (23-01-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 9 (30-01-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 10 (06-02-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 11 (20-02-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 12 (27-02-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 13 (03-06-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 14 (03-13-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 15 (03-20-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 16 (03-27-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 17 (04-03-2021)